ARTYKUŁ

Justyna Musiel, Natalia Bolek, Rafał Sochacki, Klaudia Całus, Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk

Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w badaniach lipofilowości esomeprazolu magnezu
2019-07-16

Celem niniejszej pracy było zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej w badaniach lipofilowości esomeprazolu magnezu jako przedstawiciela grupy leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego w żołądku, tj. inhibitorów pompy protonowej (IPP). Chromatograficzny parametr lipofilowości (RMW) omawianego związku wyznaczono w układzie faz odwróconych, tj. RP-TLC i RP-HPTLC przy użyciu różnych płytek chromatograficznych, takich jak RP-18F254, RP-2F254 i RP-18WF254 oraz mieszanin następujących rozpuszczalników: metanol-woda, 1,4-dioksan-woda oraz acetonitryl-woda jako faz ruchomych.
Rezultaty badań potwierdzają przydatność ekonomicznej i prostej w użyciu chromatografii cienkowarstwowej do określania eksperymentalnego parametru lipofilowości esomeprazolu magnezu, tj. RMW. Wyznaczony w niniejszej pracy chromatograficzny parametr lipofilowości (RMW) może być wykorzystany w przyszłości w opracowywaniu nowych form tego leku o określonych parametrach farmakodynamicznych oraz farmakokinetycznych.
Słowa kluczowe: esomeprazol magnezu, inhibitory pompy protonowej, lipofilowość, TLC.

Application of thin-layer chromatography in lipophilicity studies of esomeprazole magnesium

The aim of this work was to use thin-layer chromatography in lipophilicity studies of magnesium esomeprazole as a member of a group of drugs reducing hydrochloric acid secretion in the stomach, i.e. proton pump inhibitors (PPIs). Chromatographic parameter lipophilicity (RMW) of examined compound was determined in reversed phase system i.e. RP-TLC and RP-HPTLC by means of different chromatographic plates such as RP-18F254, RP-2F254 and RP-18WF254 as well as the following mixtures of solvents: methanolwater, 1,4-dioxane-water and acetonitrile-water as mobile phases. The results of these studies confirm the utility of economical and easy in use thin-layer chromatography to estimate the experimental lipophilicity parameter i.e. RMW of esomeprazole magnesium. The chromatographic lipophilicity parameter (RMW) presented in this paper may be used in the future to develop new forms of this drug with specific pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters.
Keywords: esomeprazole magnesium, proton pump inhibitors, lipophilicity, TLC.

© Farm Pol, 2019, 75(6): 291–295

268.70 kB | 22 lipca 2019