WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Współpraca międzynarodowa


Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna (FIP) 

Organizacja zrzeszająca narodowe organizacje farmaceutyczne, powstała w 1910 roku z siedzibą w Hadze. Obecnie FIP skupia 80 stowarzyszeń działających w ponad 60 krajach.

Głównymi organami FIP są: Biuro Federacji i Rada Federacji. W skład Biura wchodzą prezes i wiceprezesi: Radę stanowią przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń narodowych. Biuro Federacji nadzoruje bieżącą pracę FIP, natomiast Rada FIP podejmuje decyzje dotyczące przyjmowania nowych stowarzyszeń jako członków zwyczajnych, zatwierdza oficjalne dokumenty, ustala budżet, a także dokonuje wyboru osób pełniących funkcje oficjalne, w tym prezesa i wiceprezesów.

Kontakt:
Federation Internationale Pharmaceutique (FIP)
Andries Bickerweg 5
2517 JP The Hague
P.O. 84200, 2508 AE The Hague, Holandia
hoek@fip.org

 

Europejska Federacja Nauk Farmaceutycznych (EUFEPS)

Utworzona 21 września 1991 r. w Strasbourgu jako efekt porozumienia towarzystw farmaceutycznych zawartego 7 września 1990 r. w Berlinie. W inauguracyjnym posiedzeniu EUFEPS uczestniczyli przedstawiciele towarzystw z 15 krajów, w tym także przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Obecnie w skład Federacji wchodzą towarzystwa farmaceutyczne z 21 krajów.

Działalność EUFEPS ma na celu zbliżenie towarzystw farmaceutycznych z naukowcami pracującymi na wyższych uczelniach i w przemyśle farmaceutycznym, łącząc prace teoretyków i praktyków dla podniesienia poziomu nauk farmaceutycznych.

Prace EUFEPS koordynowane są przez radę, w której skład wchodzą przedstawiciele poszczególnych towarzystw (po jednym z każdego kraju członkowskiego) oraz przez 6-osobowe Prezydium Rady (Komitet Wykonawczy). Kadencja prezesa Rady trwa 3 lata, członków - 2 lata.

Kontakt:
European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS)
P.O. Box 1136
SE-111 81 Stockholm, Szwecja
secretariat@eufeps.org

 

Międzynarodowe Towarzystwo Historii Farmacji (ISHP)

Kontakt:
Secretary General, C/O Govi-Verlag
Carl-Mannich-Str. 26
D-65760 Eschborn, Niemcy
helmstaedter@govi.de

 

Międzynarodowa Federacja Studentów Farmacji (IPSF)

Kontakt:
IPSF Secretariat
PO BOX 84 200 AE
Den Haad, The Netherlands
ipsf@ipsf.org