FARMACJA POLSKA

Informacje ogólne

ISSN: 0014-8261
ISSN (on-line): 2544-8552
 
Cele i zakres

"Farmacja Polska” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik. Zamieszczane są w niej doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych, w szczególności technologii postaci leku, biofarmacji, farmakologii, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji. Ukazują się w niej także nieliczne artykuły na tematy społeczno-zawodowe, recenzje farmaceutycznych wydawnictw naukowych, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, działalności instytucji farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej.

Czasopismo, w swym głównym założeniu stanowi forum wymiany myśli farmaceutycznej, a przede wszystkim jest polem przedstawiania dorobku naukowego środowiska farmaceutycznego. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat farmacji, poprzez prezentowanie dorobku w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Czasopismo ma także przyczyniać się do większej integracji środowiska farmaceutycznego, a także stanowić źródło inspiracji dla młodych pracowników naukowych. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego w dziedzinie nauk farmaceutycznych oraz wymiana myśli naukowej i wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

W latach 2022–2024 czasopismo naukowe „Farmacja Polska” realizuje projekt nr RCN/SN/0552/2021/1, finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

 

PUNKTACJA

Informujemy, że "Farmacja Polska", zgodnie z komunikatem ministra edukacji i nauki z 29 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, posiada 70 punktów.

Index Copernicus (ICV) za rok 2022 wynosi: 80,01.

Scopus za rok 2023: CiteScore – 0,4; SNIP – 0,153; SJR – 0,128; link: https://www.scopus.com/sourceid/21820

W "Farmacji Polskiej" w 2023 r. opublikowano 73 artykuły naukowe i poglądowe. Wskaźnik odrzuceń – 39,45%

 

MODEL PUBLIKOWANIA

Hybrydowy – publikowany w formie papierowej oraz w dostępie Open Access.

„Farmacja Polska” jest czasopismem prowadzonym w otwartym dostępie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0) (nie pobierane są opłaty za korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma).

 

dostęp bez logowania

Artykuły dostępne są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

Przegląd numerów:

Pełna lista numerów - zobacz
 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przygotowania manuskryptu. Ten dokument, wraz z inną przydatną dokumentacją dotyczącą składania wniosków, można znaleźć, klikając łącze:

https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/farmacja-polska/2359/2360


Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Opłata za opublikowanie artykułu

Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku). Redakcja nie pobiera opłat za przesłanie manuskryptu.

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 1300 PLN + 8% VAT (1404 PLN), po zaakceptowaniu artykułu do druku.

 

Kwotę tę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy i numer FARMPOL)

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 2494), farmaceuta może uzyskać punkty edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Informacja o liczbie punktów za prenumeratę indywidualną znajduje się w załączniku nr 2 (Lp. 26) do rozporządzenia.

Rozporządzenie - pobierz plik

Zachęcamy farmaceutów do indywidualnej prenumeraty "Farmacji Polskiej"