ARTYKUŁ

Piotr Merks, Adrian Bryła, Tomasz Harężlak, Tomira Chmielewska‑Ignatowicz, Damian Świeczkowski, Jerzy Krysiński, Miłosz Jaguszewski

Nowy wzór recepty dla polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście sprawowania opieki farmaceutycznej
2019-07-16

Aktualnie obowiązujący wzór recepty – co prawda dostosowany do obowiązujących zasad – nie wydaje się być w praktyce lekarskiej oraz farmaceutycznej rozwiązaniem optymalnym. Każda z części recepty może indukować wiele problemów i stwarzać liczne nieścisłości, takie jak np. błędne określenie poziomu odpłatności za lek, błędnie określone dawkowanie leku czy brak pieczątki lekarskiej przy dokonanych przez lekarza poprawkach. Tego rodzaju częste błędy mogą być niejednokrotnie przyczyną zakłóceń komunikacyjnych pomiędzy lekarzem, pacjentem i farmaceutą oraz wpływać na postrzeganie prestiżu zawodowego lekarza i farmaceuty przez pacjentów.
Z tego punktu widzenia wydaje się zasadna być konieczność modyfikacji istniejącego obecnie wzorca  recepty i wprowadzenia do niego takiego rodzaju zmian, które umożliwiłyby prowadzenie kompletnej opieki farmaceutycznej oraz kontroli samoleczenia pacjentów.
 
Słowa kluczowe: recepta, fałszowanie recep, apteka ogólnodostępna, opieka zdrowotna, opieka farmaceutyczna.
 
A new prescription formula for the Polish healthcare system in the context of pharmaceutical care
The current prescription formula - albeit adapted to the applicable rules - does not seem to be the optimal solution in medical practice and in the pharmaceutical field. Each part of the prescription can induce many problems and create numerous inaccuracies, such as: incorrect determination of the level of payment for the drug, incorrectly prescribed dosage of the drug or the lack of a medical stamp with the doctor’s corrections. Such frequent errors can often cause communication problems between the doctor, the patient and the pharmacist, and affect the perception of the doctor and pharmacist’s professional prestige by patients. From this point of view, it seems justified to be necessary to modify the existing prescription pattern and introduce to it the kind of changes that would enable complete pharmaceutical care and self-treatment of patients.
Keywords: prescription, community pharmacy, healthcare, pharmaceutical care.
 
© Farm Pol, 2019, 75 (6): 296–299

83.59 kB | 22 lipca 2019