ARTYKUŁ

Aleksandra Ziemiańska, Barbara Wiśniowska

Analiza stosowania leków przeciwzakrzepowych u pacjentów ortopedycznych
2019-06-03

Celem pracy była analiza stosowania leków przeciwzakrzepowych u pacjentów oddziału ortopedycznego krakowskiego szpitala w latach 2012–2018 oraz ocena kosztów dla poszczególnych leków z perspektywy szpitala.
Dane do analizy zostały zebrane na podstawie komputerowej bazy danych. Pacjenci zostali pogrupowani według płci, wieku oraz rodzaju zabiegu jaki przeszli (np. endoplastyka biodra, endoplastyka kolana i inne np. artroskopia kolana).
Największą grupę pacjentów stanowiły kobiety w wieku około 65 lat. Na badanym oddziale najczęściej używano heparyn drobnocząsteczkowych. Największej liczbie pacjentów podano enoksaparynę, rzadziej stosowana była dalteparyna i nardoparyna. Leki doustne zastosowano niespełna u 1.5% pacjentów. Średni koszt jednaj dawki najczęściej stosowanego leku (enoksaparyny) jest nieco wyższy niż pozostałych heparyn, jednak średni czas podawania leku pacjentom na oddziale jest o połowę krótszy. Terapia z wykorzystaniem enoksaparyny wydaje się więc najkorzystniejszą z punktu widzenia budżetu szpitala.

Słowa kluczowe: profilaktyka przeciwzakrzepowa, koszty, ortopedia.

Analysis of anticoagulants utilization patterns in orthopedic patients
 
The aim of the study was to analyze the patterns of use of anticoagulants, administrated to patients in the orthopedic ward of the hospital in Krakow in 2012–2018 and the cost of individual medicines from the hospital’s budget perspective. Data for analysis were retrieved from the hospital pharmacy electronic registers. Patients were grouped by sex, age and type of surgery they underwent (i.e. hip endoplasty, knee arthroplasty and others, e.g. knee arthroscopy).
Women aged around 65 years constituted the larges patient subgroup. Prophylaxis with use of low molecular weight heparins was most common. Enoxaparin was administrated to the highest number of patients and dalteparin and nardoparin were less commonly used. Oral drugs were used in less than 1.5% of patients. The average cost of single dose of the most commonly used drug (enoxaparin) is slightly higher than for other heparins, but the average time of in-patient therapy is half as long. Enoxaparin therapy therefore seems the most beneficial from the point of view of the hospital budget.

Keywords: anticoagulant prophylaxis, orthopedic, small molecular weight heparins.

© Farm Pol, 2019, 75 (5): 242–246

182.46 kB | 25 czerwca 2019