ARTYKUŁ

Daniel Wiśniewski, Izabela Uzar

Leki urykozuryczne nowej generacji, inhibitory oksydazy ksantynowej a terapia skojarzona jako opcje w farmakoterapii dny moczanowej – przegląd piśmiennictwa
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116237

Z powodu działań niepożądanych leki urykozuryczne zostały cofnięte tylko do leczenia wspomagającego dny moczanowej. Ich miejsce jako leków z wyboru zajęły inhibitory oksydazy ksantowej (XOI). Choć łatwiejsze w monitorowaniu i wolne od wielu działań niepożądanych, charakteryzują się one ograniczonym spektrum skojarzeń w obrębie własnej grupy lekowej i muszą być stosowane ostrożnie zwłaszcza u starszych pacjentów. Do leczenia skojarzonego z XOI zaczęto też włączać leki urykozuryczne nowej generacji, które mogą być także stosowane samodzielnie u pacjentów opornych na XOI. Najnowsze badania z randomizacją dążą do wykazania skuteczności farmakoterapii skojarzonej zamiast wybiórczych ocen grup leków. Ostatnio przedmiotem analiz są również blokery Il-1, wobec których wykryto wprawdzie korzystny efekt terapeutyczny w fazie zaostrzeń dny, ale których wykorzystanie ograniczone jest licznymi przeciwwskazaniami i dlatego pominięte w rekomendacji National Institute for Healt and Care Excellence. Celem artykułu jest przegląd światowego piśmiennictwa o ewolucji standardów farmakoterapii dny moczanowej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio promowanej terapii skojarzonej.

Słowa kluczowe: leki urykozuryczne nowej generacji inhibitory oksadazy ksantynowej – XOI terapia skojarzona.

The new generation uricosuric drugs, xanthine oxidase inhibitors, and combination therapy as options for gout pharmacotherapy – a review paper

Due to adverse effects, uricosuric drugs have been withdrawn only for gout support. Xanthine oxidase inhibitors (XOI) took their place as the drugs of choice. Although they are easier to monitor and free from many side effects, they have a limited spectrum of associations within their own drug group and must be used with caution especially in older patients. New generation uricosuric medications, which can be used alone in patients resistant to XOI, have also been initiated for combination with XOI. The latest randomized trials seek to demonstrate the efficacy of combination medications instead of selective drug class assessments. Recently Il-1 blockers have been the subject of the analysis, too. Although their beneficial therapeutic effect in the gout exacerbation phase has been detected, the use of them has been limited by numerous contraindications and therefore comitted in the National Institute for Healt and Care Excellence recommendation. The aim of the scientific paper is to review the world literature on the evolution of gout pharmacology standards with particular emphasis on recently promoted combination therapy.

Keywords: new generation uricosuric drugs xanthine oxidase inhibitors –XOI combination therapy.

© Farm Pol, 2019, 75(5): 251–255

 

 

Leki urykozuryczne nowej generacji, inhibitory oksydazy ksantynowej a terapia skojarzona jako opcje w farmakoterapii dny moczanowej – przegląd piśmiennictwa

82.33 kB | 25 czerwca 2019