ARTYKUŁ

Daniel Wiśniewski, Izabela Uzar

Farmakoterapia reumatoidalnego zapalenia stawów. Przegląd danych światowych
2019-06-03

DOI: 10.32383/farmpol/116253

Reumatoidalne zapalenie stawów jest jedną z najczęstszych autoimmunologicznych chorób układu kostno-szkieletowego. Farmakoterapia przeszła ewolucję od nieswoistych leków przeciwzapalnych do coraz bardziej zaawansowanych środków biologicznych. Najnowsze działania polegają na opracowaniu kolejnych biopodobnych zamienników znanych preparatów biologicznych. Mimo względnie dobrej znajomości mechanizmów progresji choroby nadal brakuje precyzyjnej wiedzy o immunopatogenezie, co obniża skuteczność leczenia. Dopiero wnikliwe poznanie mechanizmów molekularnych umożliwi ostateczny postęp w kierunku selektywnych funkcjonalnie leków celowanych. Artykuł skupia się na immunologicznych podstawach choroby. W najobszerniejszej części jest przeglądem najnowszych światowych badań nad odpowiedzią zapalną. W części poświęconej farmakoterapii, oprócz przypomnienia klasycznych leków, analizuje najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie leków biologicznych i biopodobnych, w tym dopiero czekających na rejestrację.

Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów NLPZ GKS ksLMPCh csLMPCh boLMPCh bpLMPch.

The pharmacotherapy for rheumatoid arthritis. An overview of world data

Rheumatoid arthritis is one of the most common autoimmune diseases of the skeletal system. Pharmacotherapy has evolved from non‑specific anti‑inflammatory drugs to increasingly advanced biological agents. The latest activities involve the development of further biosimilar substitutes for known biological preparations. Despite the relatively good knowledge of the mechanisms of disease progression, there is still a lack of precise knowledge about immunopathogenesis, which reduces the effectiveness of treatment. Only a thorough understanding of molecular mechanisms will allow the final progress towards selective functionally targeted drugs. The article focuses on the immunological basis of the disease. In the most comprehensive part, it is a review of the latest global research on the inflammatory response. In the part devoted to pharmacotherapy, in addition to the reminder of classic medicines, it analyzes the latest global achievements in the field of biological and biosimilar medicines, including those awaiting registration.

Keyword: rheumatoid arthritis NSAIDs GCs csDMARDs tsDMARDs boDMARDs bsDMARDs.

© Farm Pol, 2019, 75(5): 271–276

 

Farmakoterapia reumatoidalnego zapalenia stawów. Przegląd danych światowych

90.69 kB | 25 czerwca 2019