ARTYKUŁ

Adrian Bryła, Magdalena Burkacka, Maria Budnik-Szymoniuk, Tomasz Harężlak, Piotr Merks

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem onkologicznym
2019-03-29

Kompleksowe podejście do potrzeb pacjenta onkologicznego wymaga zaangażowania specjalistów różnych dziedzin. Bez względu na rodzaj terapii, rozwiązywanego problemu ważna jest efektywna komunikacja, przekazywanie informacji w sposób zrozumiały dla odbiorcy, podmiotowe traktowanie pacjenta jako strony biorącej aktywny udział w terapii.  Postępowanie takie określane jest pojęciem "adherence". Zrozumienie zasadności działań diagnostycznych, założeń i przebiegu leczenia przez chorego jest drogą do jej akceptacji i wzrostu efektywności terapii. Współpraca pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego opiekunami powinna mieć charakter ciągły i dynamiczny, dostosowany do zmieniających się, w zależności od etapu leczenia, rodzaju i zaawansowania choroby potrzeb [22, 48].
 
Pharmaceutical care of patients with cancer
A comprehensive approach to the needs of an oncological patient requires the involvement of specialists of various fields. Regardless of the type of therapy or medical problem effective communication, the transmission of informations, the subjective treatment of the patient (as a member of therapy) is important. This procedure is called „adherence“. Understanding the legitimacy of diagnostic activities, assumptions and course of treatment by the patient is the way to its acceptance and increase of effectiveness of therapy. Cooperation between medical staff and the patient and their caregivers should be continuous and dynamic, adepted to changing needs (depending on the stage of treatment, type and severity of the disease).

Keywords: pharmaceutical care, clinical pharmacy, pharmacy of oncology, chemotherapy, drug related problem.

© Farm Pol, 2019, 75 (3): 164–171

106.87 kB | 18 kwietnia 2019