ARTYKUŁ

Paweł Steuer

Nadciśnienie u kobiet w ciąży – diagnostyka i leczenie
2019-03-29

Nadciśnienie tętnicze komplikuje przebieg ok 7-10% ciąż i jest jedną z głównych przyczyn chorobowości i śmiertelności zarówno matek, jak i płodów/noworodków. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego w ciąży obejmuje cztery rodzaje. 1) nadciśnienie występujące przed ciążą 2) nadciśnienie indukowane ciążą – pojawiające się po 20 tygodniu ciąży, przebiegające z białkomoczem lub bez 3) nadciśnienie tętnicze uprzednio występujące z białkomoczem 4) nadciśnienie tętnicze nie dające się sklasyfikować przed porodem. W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie zwraca się na badania nad profilaktyką nadciśnienia indukowanego ciążą, stanu przedrzucawkowego i rzucawki. Postępowanie z ciężarną u której wykryto nadciśnienie tętnicze obejmuje leczenie niefarmakologiczne oraz farmakoterapię i ustalenie właściwego momentu rozwiązania ciąży. W okresie połogu pacjentki nadal wymagają nadzoru, a rozpoznanie podlega weryfikacji i ewentualnemu dalszemu leczeniu.

Słowa kluczowe: nadciśnienie, ciąża, klasyfikacja, leczenie, stan przedrzucawkowy, rzucawka, zespół HELLP.

Hypertension in pregnancy – diagnostics and treatment
Hypertension complicated approximately 7–10% of all pregnancies and is one of main causes of either maternal or fethal/neonatal morbidity and mortality. Hypertension in pregnancy is classified in four categories. 1) hypertension existing before pregnancy 2) gestational hypertension – usually after gestational week 20 with or without proteinuria 3) hypertension existing before pregnancy plus superimposed gestational hypertension with proteinuria 4) antenatally unclassifiable hypertension. Research on preventing pregnancy – induced hypertension, preeclampsia and eclampsia has been gaining interest in recent years. The management of pregnant women with hypertension consists nonpharmacologican therapy, usual drug treatment and delivery in optimal time. After delivery hypertensive women require surveillance and hypertension diagnosis is verified.

Keywords: hypertension, pregnancy, classification, treatment, preeclampsia, eclampsia, HELLP syndrome.

© Farm Pol, 2019, 75 (3): 158–163

98.49 kB | 18 kwietnia 2019