ARTYKUŁ

Bartosz Kopeć, Mateusz Sikora, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Andrzej Pawlik

Znaczenie inhibitorów PARP w terapii wybranych nowotworów złośliwych związanych z mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2
2019-03-29

Rak piersi, jajnika, trzustki to nowotwory złośliwe często związane z mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2. W warunkach fizjologicznych geny BRCA1 i BRCA2, a także rodzina enzymów PARP odpowiedzialne są za procesy naprawcze uszkodzonego DNA. U chorych z mutacjami BRCA1 i BRCA2 dochodzi do sytuacji, w której naprawa DNA jest zależna od PARP. Terapia inhibitorami PARP w obecności dziedzicznych defektów w naprawie DNA w komórkach nowotworowych, powoduje kumulację uszkodzeń nośnika informacji genetycznej i śmierć komórki – syntetyczną letalność, przy ograniczonym wpływie na zdrowe komórki organizmu. Olaparib jako pierwszy z grupy inhibitorów PARP został zarejestrowany w 2014 roku do terapii raka jajnika związanego z mutacją BRCA1/BRCA2. W 2018 wskazania do stosowania olaparibu zostały rozszerzone o przerzutowego raka piersi z mutacją BRCA1/BRCA2, co pozwoliło na prawie dwukrotne wydłużenie czasu, w którym nie dochodzi do wzrostu guza, w porównaniu do klasycznej chemioterapii.

Słowa kluczowe: nowotwór piersi, nowotwór jajnika, olaparib.

The role of PARP inhibitors in treatment of selected cancers associated with mutations in BRCA1 and BRCA2 genes
Common cancers related to mutations in BRCA1/BRCA2 genes are breast cancer, ovarian cancer, panceatic cancer. BRCA1 and BRCA2 are tumor supresor genes which function is DNA repair. PARP inhibitors, similarly to damaged BRCA1/BRCA2 proteins handicap process of DNA repairment. Therapy with PARP inhibitors, with presence of inherited defects in DNA repair in cancer cells, cause accumulation of DNA damages what leads to synthetic lethality, but with limited influence on healthy cells. In 2014 olaparib was registered, as first of PARP inhibitors, in therapy of ovarian cancer related to BRCA1/BRCA2 mutation. In 2018 indications to olaparib apply have been expanded with metastatic breast cancer associated with BRCA1/BRCA2 mutation, which enabled to almost double the time without significant growth of tumor, when compared to classic chemotherapy.

Keywords: breast neoplasms, ovarian neoplasms, olaparib.

© Farm Pol, 2019, 75(3): 129–133

80.75 kB | 18 kwietnia 2019