ARTYKUŁ

Klaudia Dąbkowska, Magdalena Wojdas, Katarzyna Winsz-Szczotka

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116306

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to heterogenna grupa autoimmunologicznych lub autozapalnych chorób stawów, które – poprzez zaburzenia struktury i funkcji układu kostno-stawowego – przyczyniać się mogą do niepełnosprawności chorego dziecka. Etiopatogeneza MIZS jest złożona i dotychczas nie została w pełni poznana. Na inicjację procesu zapalnego, leżącego u podstaw omawianej patologii, mają wpływ zarówno predyspozycje genetyczne, jak i niekorzystne oddziaływania czynników środowiskowych. Stan zapalny, w swoim agresywnym przebiegu, szybko może prowadzić do znacznych strukturalno-funkcjonalnych zmian w układzie kostno-stawowym. Istotne więc jest wprowadzenie skutecznej farmakoterapii, zabezpieczającej pacjenta przed rozwojem niepełnosprawności. Wytyczne dotyczące leczenia dzieci z MIZS obejmują stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), glikokortykosteroidów , leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) oraz leków biologicznych. Obecnie nie ma w pełni skutecznego leczenia MIZS, kluczowym jest zatem znalezienie leków, lub ich kombinacji, cechujących się znaczną skutecznością terapeutyczną.

Słowa kluczowe: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, leki modyfikujące przebieg choroby, leki biologiczne.

Juvenile idiopathic arthritis – diagnostic and therapeutic procedures

Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a heterogeneous group of autoimmune or autoinflammatory joint diseases that may contribute to the disability of an afflicted child, due to disturbances in the structure and function of the osteoarticular system. The etiopathogenesis of JIA is a complex and not fully understood. Initiation of the inflammatory process, which underlying the discussed pathology, is under influence of genetic predisposition and adverse environmental factors. The inflammation, in its aggressive course, quickly leads to significant structural and functional changes in the osteoarticular system. Therefore, it is important to introduce effective pharmacotherapy, which protects the patient against the development of disability. Guidelines for the pharmacotherapy of children with JIA include the use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), glucocorticosteroids, diseasemodifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) and biological treatment. Currently, there is no fully effective treatment for JIA, so it is crucial to find drugs, or a combination of drugs, that have significant therapeutic efficacy.

Keywords: juvenile idiopathic arthritis, non-steroidal anti-inflammatory drugs, glucocorticosteroids, disease-modifying anti-rheumatic drugs, biological treatment.

© Farm Pol, 2019, 75 (1): 34–43

 

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne

731.28 kB | 12 lutego 2019