ARTYKUŁ

Agata Walkowiak, Bogumiła Kupcewicz, Kacper Wnuk, Mariusz Zapadka

Analiza leków i suplementów diety z wyciągiem z owoców ostropestu plamistego z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116312

Sylibum marianum (L.) Geartner jest farmakopealnym surowcem roślinnym znanym głównie z korzystnego wpływu na funkcjonowanie wątroby. Wyciąg ze zmielonych owoców ostropestu plamistego zawiera 65-80% sylimaryny, jako głównego składnika, która stanowi kompleks flawonolignanów (sylibiny A, sylibiny B, izosylibiny A, izosylibiny B, sylichristyny, izosylichristyny i sylidianiny) oraz aktywnych flawonoidów (taksyfoliny). W wielu badaniach zauważono różną jakość komercyjnych preparatów sylimaryny. Celem pracy była analiza chromatograficzna (RP-HPLC) leków (5) i suplementów diety (12) z ekstraktem owoców ostropestu plamistego dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym. Oznaczona całkowita zawartość sylimaryny była zgodna z deklarowaną dla badanych leków, natomiast w grupie suplementów diety stwierdzono różnice. Natomiast procentowy udział poszczególnych składników w próbce dla produktów leczniczych był inny niż dla suplementów diety. Znaczące różnice występują również w zalecanej dziennej porcji spożycia poszczególnych preparatów.

Słowa kluczowe: ostropest plamisty, suplementy diety, chromatografia cieczowa, ziołowe produkty lecznicze.

Analysis of drugs and dietary supplements with the fruit of the milk thistle extract using high-performance liquid 

Sylibum marianum (L.) Geartner is a pharmacopoeial plant material known mainly for its beneficial effects on liver function. Extract of ground milk thistle fruit contains 65–80% silymarin, which is the main ingredient of the extract. It is a complex of flavonolignans (Silybin A, Silybin B, Isosilybin A, Isosilybin B, Silychristin, Isosilichristin and Silydianin) and active flavonoids (Taxifolin). In many studies, different quality of commercial silymarin preparations has been noticed. The aim of the work was chromatographic analysis (RP-HPLC) of drugs (5) and dietary supplements (12) with milk thistle extract available on the Polish pharmaceutical market. The total content of silymarin was consistent with declared value for the drugs tested, whereas there was a difference in the group of dietary supplements. In turn, percentage of individual components in the sample differed significantly for both the drugs and dietary supplements. The significant differences were also found in the recommended daily dose of individual preparations.

Keywords: milk thistle, dietary supplements, liquid chromatography, herbal medicinal products.

© Farm Pol, 2019, 75(1): 3–7

Analiza leków i suplementów diety z wyciągiem z owoców ostropestu plamistego z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej

295.37 kB | 12 lutego 2019