INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTU

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Cały manuskrypt przygotowany w języku polskim może być również publikowany w całości w języku angielskim. Redakcja nie oferuje usług tłumaczeniowych. Rękopisy, które nie są odpowiednio przygotowane, zostaną zwrócone autorom.

STRONA TYTUŁOWA
Na pierwszej stronie należy podać kolejno: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, nazwiska i imiona autorów, afiliację jednostki naukowej, w której powstał manuskrypt, numer ORCID. Poniżej powinny się znaleźć dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję.
 
STRESZCZENIE
Streszczenie oryginalnych prac naukowych zarówno w jęz. polskim, jak i jęz. angielskim powinno zawierać co najmniej 2000 znaków (system nie przyjmie prac, jeżeli streszczenie nie spełni tego warunku), które składają się z 5 oddzielnych części wprowadzonych osobnymi podtytułami w następującej kolejności: przedmiot badań, cel badań, materiał i metody, wyniki, wnioski.
Nieustrukturyzowane streszczenie zarówno w jęz. polskim, jak i jęz. angielskim powinno zawierać co najmniej 2000 znaków (system nie przyjmie prac, jeżeli streszczenie nie spełni tego warunku).
Wszystkie skróty użyte w tekście powinny zostać wyjaśnione w artykule.
 
SŁOWA KLUCZOWE
Po streszczeniu należy podać od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i tyle samo w języku angielskim (rekomendowanych przez MeSH (Medical Subject Headings) (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
 
TEKST GŁÓWNY
Łączna liczba znaków w artykułach przeglądowych nie powinna przekraczać 40 000, a w artykułach oryginalnych – 30 000.
Odniesienia do literatury, rycin i tabel należy umieszczać w kolejności cytowania w tekście.
Autor (autorzy) nie powinni używać w tekście kursywy, pogrubienia ani podkreślonych słów. Pogrubienia i kursywę można stosować jedynie w śródtytułach, w nazwach łacińskich i w nazwach zwiazków chemicznych.
W tekście należy używać tylko międzynarodowych nazw leków. Wartości laboratoryjne powinny być wyrażone przy użyciu Międzynarodowego Układu Jednostek (SI).
 
PIŚMIENNICTWO
Obowiązkiem autorów jest zapewnienie dokładności wszystkich odniesień zgodnie ze stylem cytowania AMA (Styl Vancouver). Odniesienia powinny być ograniczone tylko do najnowszych pozycji i bezpośrednio związane z prezentowanym tematem. Odniesienia powinny być identyfikowane cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych i ponumerowane w kolejności, w jakiej zostały po raz pierwszy wymienione w manuskrypcie. Skróty nazw czasopism należy cytować zgodnie z Index Medicus. Jeśli czasopismo nie jest wymienione w Index Medicus, należy podać jego pełną nazwę. Jeśli cytowana praca jest dostępna online, należy podać numer DOI, a w przypadku jej braku – adres URL z datą dostępu.
Łączna liczba pozycji piśmiennictwa:
– artykuł oryginalny – 30,
– artykuł przeglądowy – 40.
 
PRZYKŁADY CYTOWANEGO PIŚMIENNICTWA
 
Artykuł w czasopiśmie drukowanym
Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G,  Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe ­sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. Crit Care Med. 2001; 29(7): 1303–1310.
 
Artykuł w czasopiśmie elektronicznym
Smeeth L. Iliffe S. Community screening for visual impairment in the elderly. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (2):CD001054. doi: 10.1002/14651858.
Duchin JS. Can preparedness for biological terrorism save us from pertussis? Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158(2): 106–107. Dostępny w internecie: http://archpedi.jamanetwork.com.ezproxy1.­library.arizona.edu/article.aspx?articleid=485611. Dostęp 9.07.2014.
 
Książka
Simon LS, Lipman, AG, Jacox AK, et al. Pain in Osteoarthritis, Rheumatoid Arthritis and Juvenile Chronic Arthritis. 2nd ed. Glenview, IL: American Pain Society; 2002.
 
Strona Web
European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2016 – Health­care-associated infections acquired in intensive care units. (online) 2016. Dostępny w internecie: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/ICU-acquired-infections/Pages/Annual-epidemiological-report-2016. Dostęp 30.09.2017.
 
PODZIĘKOWANIA
Mogą obejmować podziękowania dla osób, które znacznie przyczyniły się do przygotowania pracy, ale których wkład nie był wystarczający, aby uznać ich za autorów. Podziękowania powinny być krótkie i nie powinny zawierać podziękowań dla anonimowych recenzentów i redaktorów oraz miejsca zatrudnienia osób, które wniosły wkład w przygotowanie pracy.
 
DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW
 
GŁÓWNY TEKST MANUSKRYPTU
– preferowany typ pliku: Rich Text Format (*.rtf),
– dowolny format edytora Microsoft Word (*.doc, *.docx), niezabezpieczony hasłem do odczytu.
 
RYCINY I TABELE
Wykresy, ryciny, fotografie, chemiczne wzory strukturalne i inne należy przesłać w oddzielnych plikach. Wszystkie oznaczenia i symbole na rycinach muszą być czytelne.
 
TABELE
Tabele powinny znajdować się w osobnych plikach. Odniesienia do tabel należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w manuskrypcie. Podpisy do tabel powinny być umieszczone w języku polskim i angielskim.
Dopuszczalny format
– tabele w dowolnej wersji MS Word (*.doc) lub jako arkusze MS Excel (*.xls).
 
WYKRESY I DIAGRAMY
– pliki EPS lub Adobe Illustrator (*.eps lub *.ai),
– pliki wykresów w dowolnej wersji MS Word (*.doc) lub jako arkusze MS Excel (*.xls).
 
RYCINY
Ryciny należy umieścić w osobnych plikach. Odniesienia do rycin należy umieszczać zgodnie z kolejnością cytowania ich w rękopisie.
Opisy rycin powinny być umieszczone w tekście głównym w języku polskim i angielskim.
Dopuszczalny format
– TIFF/PSD – ze spłaszczonymi warstwami tekstowymi oraz bez warstw dopasowania (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1).
– PDF kompozytowy – z dowolnego programu, o ile są w nim osadzone fonty (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1).
– EPS – z dowolnego programu, o ile są skrzywione fonty. Należy, jeżeli to możliwe, poddać go destylacji w Adobe Acrobat (powinno to wychwycić ewentualne błędy).
– UWAGA: najczęściej popełnianym błędem jest zapis zdjęcia w formacie JPEG (czyli z kompresją stratną, która powoduje zanik pewnej częś­ci szczegółów). Jeżeli nie ma innej możliwości zapisu, prosimy ustawić parametr ­jakości JPEG (rozdzielczość 300 ppi w rozmiarze 1:1) na ­„minimum kompresji, maksimum jakości”.
 
Jeżeli autor użył w manuskrypcie jakichkolwiek rysunków, fotografii, wykresów, tabel itp., które nie są jego dziełem i są chronione prawem autorskim, zobowiązany jest udzielić Wydawcy pisemnej zgody właścicieli praw autorskich na wykorzystanie użytych materiałów. Autor jest zobowiązany do potwierdzenia źródła wszystkich rycin, ­fotografii, wykresów itp.
 
AUTORSTWO
 
Autor korespondencyjny manuskryptu powinien podać wszystkich autorów, ustalić ich kolejność w publikacji, a także określić ich wkład poszczególnych w powstanie publikacji. Wszyscy wymienieni autorzy powinni spełniać wszystkie kryteria autorstwa, a wszyscy, którzy spełniają te kryteria, powinni zostać zidentyfikowani jako autorzy. Wkład każdego autora musi być udokumentowany w takim stopniu, aby mógł on wziąć na siebie odpowiedzialność za odpowiednie części pracy, treść i konflikt interesów.
Autorstwo powinno opierać się na spełnieniu trzech kryteriów:
– znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy; lub pozyskiwanie, analiza lub interpretacja danych do pracy,
– opracowanie pracy lub krytyczna weryfikacja pod kątem ważnych treści intelektualnych,
– ostateczne zatwierdzenie wersji, która zostanie opublikowana.
Wszyscy autorzy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni zostać wymienieni jako współautorzy, a ich autorstwo powinno zostać ujawnione zgodnie z ich procentowym udziałem w stworzeniu pracy.
 
ORCID
 
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ­ORCID (identyfikator otwartego naukowca i autora). Jest to popularne narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
 
KONFLIKT INTERESÓW
 
Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania manuskryptu, a także o wkładzie instytucji badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („ujawnianie informacji finansowych”). Wszyscy autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia o konflikcie interesów. Na końcu tekstu, pod podpisem „Konflikt interesów”, wszyscy autorzy muszą ujawnić wszelkie relacje finansowe i osobiste z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby w niewłaściwy sposób wpływać na (ich stronniczość) ich pracę.
Przykłady konfliktów finansowych obejmują:
– zatrudnienie,
– konsultacje,
– posiadanie akcji,
– honoraria,
– płatne ekspertyzy,
– patenty lub zgłoszenia patentowe,
– granty/dotacje na wyjazdy.
Jeśli nie ma konfliktu interesów, autorzy powinni stwierdzić, że nie istnieje.