KONFERENCJE

II Ogólnopolskie Forum Młodych

Regulamin i warunki uczestnictwa

PRZYGOTOWANIE ABSTRAKTÓW

Wszystkie streszczenia należy przygotować zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Streszczenie powinno być napisane w języku polskim lub angielskim i nie może przekraczać jednej strony.
2. Rodzaj użytej czcionki do całego abstraktu – Calibri; odstępy między wierszami – pojedyncze.
3. Tytuł – DUŻE LITERY, bold, wielkość czcionki 14 pkt.
4. Między tytułem a autorami – pusta linia, wielkość czcionki 10.
5. Imię/Imiona i nazwisko(a) Autora(ów) – kursywa, czcionka 11 pkt.; prosimy podkreślić nazwisko autora prezentującego.
6. Afiliacja – kursywa, 10 pkt.
7. Między adresem (adresami) a treścią abstraktu – pusta linia z czcionką o rozmiarze 10 pkt.
8. Podać adres e-mail autora wskazanego do korespondencji.
9. Tekst główny abstraktu – czcionka 11 pkt.
10. W streszczeniu umieścić informacje w sposób merytoryczny i zwięzły: główny cel pracy, metody, wyniki i wnioski.
11. Zamieszczone ryciny i tabele dobrej jakości, wystarczająco duże, z czytelnymi podpisami.
12. Stosowany układ jednostek – międzynarodowy układ jednostek (jednostek SI).
13. Nomenklatura chemiczna – zgodna z systematycznymi zasadami przyjętymi przez IUPAC lub Chemical Abstracts.
14. Piśmiennictwo: czcionka 9 pkt., zachowując chronologię pojawiania się w tekście [1]…,[2]; na końcu streszczenia ułożyć wykaz piśmiennictwa w tej kolejności; w przypadku pracy wieloautorskiej – podać tylko nazwisko pierwszego autora i skrót „i wsp.” np. Nishino, M.i wsp. (2006). The thymus: a comprehensive review. Radiographics, 26(2), 335-348.
15. Liczbę cytowanych publikacji należy ograniczyć do 5.
16. Abstrakt należy przesłać pocztą elektroniczną jako załącznik (dokument w formacie *.pdf), jako plik zamknięty (Organizatorzy Zjazdu nie mają możliwości ingerencji w jego zawartość. Autorzy biorą pełną odpowiedzialność za przesłany tekst.
17. Przesłanie abstraktu jest tożsame ze zgodą na zamieszczenie go w materiałach konferencyjnych oraz publikacji na stronie internetowej konferencji.
18. Abstrakty niespełniające powyższych wymagań będą odsyłane do autora korespondencyjnego w celu poprawy.
19. Autor korespondencyjny obowiązany jest przesłać poprawy abstrakt w ciągu 2 dni od daty przesłania przez organizatorów.
20. Komitet Naukowy zastrzega sobie nieprzyjęcie abstraktu, który nie zostanie dostosowany do powyższych wymagań.
21. Streszczenia prosimy przesyłać na adres: e.poleszak@ptfarm.pl do dnia 28.02.2024 r.

 

ABSTRAKT WZORCOWY

 

ZIEMNIACZKA SERCOWATA (THLADIANTHA DUBIA BUNGE) – FITOCHEMIA I FARMAKOLOGIA – PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY 

Weronika Kowalczuk1, Katarzyna Kądzielawa1, Tomasz Karabin1*, Tomasz Baj2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin,
2 Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
 
*Autor korespondencyjny e-mail: tomasz.karabin99@gmail.com
Opiekun naukowy: dr hab. n farm Tomasz Baj
 
CEL: Thladiantha dubia Bunge (ziemniaczka sercowata) jest rośliną z rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae). Pomimo opisywanych właściwości leczniczych, jest ona mało poznana pod względem składu chemicznego i mechanizmów działania leczniczego. Przegląd ten miał na celu zebranie i przedstawienie wiedzy naukowej na temat fitochemii oraz fitofarmakologii ziemniaczki sercowatej.
METODYKA: Przegląd został wykonany zgodnie ze standardem PRISMA [1,2]. Przeszukano bazy danych: EBSCO, SCOPUS, PUBMED, Web of Sciences. Analizę publikacji przeprowadzono w oparciu o określone kryteria, w tym słowa kluczowe: "Cucurbitaceae” AND "Thladiantha" AND "Dubia", artykuły opublikowane, pełnotekstowe, w języku angielskim.
WYNIKI: Łącznie wzięto pod uwagę 28 publikacji. Wyłączono badania duplikujące się. Poddano analizie 14 abstraktów, co pozwoliło na zawężenie listy do 7 artykułów. Finalnie, po całościowym przeglądzie uwzględniono 6 publikacji, odrzucając te o niskiej wartości.
WNIOSKI: Badania naukowe charakteryzują ziemniaczkę sercowatą, jako roślinę o wielu działaniach leczniczych, tj. przeciwbólowym, przeciwreumatycznym, zmniejszającą obrzęki czy też zwiększającą laktację. Właściwości te przypisuje się roślinie dzięki obecności w surowcu m.in. oleju (w nasionach), kwasu punicynowego i kwasu α-eleostearynowego oraz występującym w bulwie saponinom glukuronidowym kwasu kwilainowego. Jednocześnie artykuły nadają ziemniaczce miano rośliny inwazyjnej, kategoryzując ją jako chwast [3-5].
 
Ewentualnie:
OGRANICZENIA: Istnieje bardzo mała ilość artykułów naukowych na temat ziemniaczki sercowatej, co utrudnia identyfikację jej właściwości i zastosowanie w medycynie.
WARTOŚĆ: Liczba publikacji o Thladiantha dubia jest niewielka, prezentowana praca jest pierwszym systematycznym przeglądem na temat jej właściwości fitochemicznych oraz farmakologicznych.
 
Piśmiennictwo:
[1] Page, M. J. i wsp. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. International journal of surgery, 88, 105906.
[2] Pahlevan Sharif, S. i wsp. (2019). Systematic reviews in Asia: Introducing the “PRISMA” protocol to tourism and hospitality scholars. Quantitative Tourism Research in Asia: Current Status and Future Directions, 13–33.
[3] Kuluev, B. R. i wsp. (2019). „Thladiantha dubia (Cucurbitaceae) in the Republic of Bashkortostan as a dangerous weed with high invasive potential”. Russian Journal of Biological Invasions 10:160–70.
[4] Anh, N. V. i wsp. (2020). „Thladiantha Seed Oils - New Source of Conjugated Fatty Acids: Characterization of Triacylglycerols and Fatty Acids”. Journal of Oleo Science 69(9):993–1000.
[5] Wang, L. i wsp. (2011). „The Analgesic and Anti-Rheumatic Effects of Thladiantha Dubia Fruit Crude Polysaccharide Fraction in Mice and Rats”. Journal of Ethnopharmacology 137(3):1381–87.