AKTUALNOŚĆ

Webinar „Filozofia farmacji z farmaceutami i dla farmaceutów.Wymiar humanistyczno-społeczny" (Oddział PTFarm w Szczecinie)
28 maja 2024

Oddział PTFarm w Szczecinie zaprasza wszystkich, którym bliskie są zagadnienia filozoficzno-etyczno-terapeutyczno-farmaceutyczne na ostatni w tym roku akademickim webinar „Filozofia farmacji z farmaceutami i dla farmaceutów. Wymiar humanistyczno-społeczny". Webinar odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 na platformie Teams.

W czasie spotkania podsumowane zostaną rozważania podejmowane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Humanistyczne aspekty farmacji”, która odbyła się w dniach 10–12 maja 2024 r. w Szczecinie, a jej organizatorami był Oddział PTFarm w Szczecinie i Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Inicjatorami webinarów, które odbywają się w czasie roku akademickiego są: Katedra Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych w Koninie i Samodzielna Pracownia Farmacji Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Kolejne spotkania będą organizowane w roku akademickim 2024/2025.

Zachęcamy do udziału w webinariach i włączenia się do dyskusji oraz do współpracy w zakresie tworzenia w Polsce filozofii farmacji. Kontakt: filozofiafarmacji@gmail.com

Webinar odbędzie się 7 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 na platformie Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3c450e70c0874eb4bed29e4179b54402%40thread.tacv2/1689592634590?context=%7b%22Tid%22%3a%22910b6da9-f1bf-4616-89a1-8fe8475b7591%22%2c%22Oid%22%3a%22360461ce-035d-4b0d-8e38-88ac907e160e%22%7d