ARTYKUŁ

Anna Bednarek, Wojciech Giermaziak

E-papierosy – mniejsze zło?
2019-10-31

W ciągu ostatnich 15 lat elektroniczne papierosy opanowały rynek, zyskując coraz większą popularność wśród osób dorosłych i młodzieży. W założeniu, jako bezpieczniejsza alternatywa papierosów, miały stanowić złoty środek w nikotynowej terapii zastępczej (NTZ), dając nadzieję palaczom na definitywne zerwanie ze śmiercionośnym nałogiem. Przewaga tych innowacyjnych wyrobów nad papierosami konwencjonalnymi ma wynikać głównie z zastąpienia reakcji spalania, podgrzaniem roztworu inhalacyjnego bądź tytoniu. Różnorodność dostępnych modeli urządzeń i ich wątpliwe bezpieczeństwo zmusiła rządy do wprowadzenia nowych regulacji prawnych zapewniających ochronę zdrowia społecznego. Obecnie e-papierosy mogą kupić wyłącznie osoby pełnoletnie, a ich sprzedaż na odległość została zabroniona. Niestety e-papierosy zyskały dużą popularność wśród młodzieży. Ważne jest, aby opóźnić proces inicjacji tytoniu przez nastolatków oraz edukować i ostrzegać młodych ludzi przed eksperymentami z e-papierosami, niekiedy wzbogaconymi w substancje psychoaktywne. Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań nie są w stanie jednoznacznie określić skuteczności zastosowania elektronicznych papierosów w walce z nikotynizmem oraz bezpieczeństwa dla użytkownika i jego otoczenia. Doniesienia naukowe wskazują na mniejsze ryzyko związane ze stosowaniem elektronicznych inhalatorów nikotyny, w porównaniu do palenia papierosów, podkreślając jednocześnie trudności w oszacowaniu długofalowych skutków używania e-papierosów. Eksperci zgadzają się w jednej kwestii, a mianowicie z koniecznością przeprowadzania kolejnych badań i doświadczeń, które powiększą pulę danych niezbędnych do wyciągnięcia rzeczowych wniosków.

Słowa kluczowe: papierosy elektroniczne, palenie papierosów, ryzyko, nikotynowa terapia zastępcza, bezpieczeństwo.

© Farm Pol, 2019, 75(10): 549–560

E-cigarettes – lesser evil?

Prolonged inhalation of nicotine, a psychoactive substance contained in tobacco, leads to addiction and it is one of the main causes of death. Searching for a safer alternative to a conventional cigarette was sought to create solutions that would cause the least damage to the human body. Electronic cigarettes over the course of 15 years have dominated the market, gaining more and more popularity among adults and youth. According to the assumption, as a safer alternative to cigarettes, e-cigarettes were to be a golden mean in nicotine replacement therapy (NRT). They are giving hope smokers to overcome an addiction. The advantage of e-cigarettes over conventional cigarettes is mainly connected with replacing in these products the combustion reaction, heating the inhalation solution or tobacco. The variety of available models of devices and their questionable safety forced governments to introduce new legal regulations ensuring the protection of social health. E-cigarettes can be bought only by adults and their distance selling is prohibited in Poland. Unfortunately, e-cigarettes gained much popularity among youth. It is important to delay the process of tobacco initiation by teenagers and to educate young people and warn them of possible experimentation with e-cigarettes also enriched with various psychoactive substances. The reported tests results are not able to clearly determine the effectiveness of the use of electronic cigarettes in the fight against nicotinism and their safety for the users and his environment. E-cigarettes can actually reduce tobacco-related damage. The positive health and social effects of smoking cessation are undeniable, so the best solution would be to quit smoking altogether. Scientific reports indicate a lower health risk associated with using electronic nicotine inhaler compared to smoking cigarette, but there is very difficult to estimate the long-term effects of using e-cigarettes. Experts agree that there is the need to continue research that will increase the pool of datas, which are necessary to draw firm conclusions.

Keywords: electronic nicotine delivery systems, cigarette Smoking, risk, nicotine replacement therapy, safety.

© Farm Pol, 2019, 75(10): 549–560

1,004.05 kB | 11 grudnia 2019