ARTYKUŁ

Natalia Susłowska, Bartosz Petrykowski, Agnieszka Zimmermann, Łukasz Balwicki

Rola farmaceuty w ochronie zdrowia publicznego w opinii studentów farmacji
2018-04-06

Polskie prawo definiuje aptekę jako placówkę ochrony zdrowia publicznego, mimo tego farmaceutom nie przyznano narzędzi prawnych umożliwiających realizację tej misji. Rola i znaczenie aptek w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej nie zostały dotąd wyjaśnione w polskiej polityce zdrowotnej.
Celem badania było poznanie opinii i wiedzy studentów farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat roli farmaceuty ochronie zdrowia publicznego.
W celu przeprowadzenia badania autorską ankietę rozdystrybuowano do większości studentów farmacji Wydziału Farmaceutycznego.   Kwestionariusz zawierał 13 pytań. Około połowa pytań wykorzystała skalę Likerta. Ankiecie towarzyszyła metryczka, zbierająca dane osobowe respondentów do dalszej analizy.  Odpowiedzi analizowano za pomocą statystyki opisowej.
Ankietę wypełniło 271 studentów. Badanie wykazało, że studenci farmacji poprawnie rozumieją pojęcie „zdrowia publicznego”, jednak sami oceniają swoją wiedzę w tym zakresie na poziomie średnim. Jednocześnie, stan zaangażowania farmaceutów w ochronę zdrowia publicznego oceniono za niewystarczający.
W programie nauczania przyszłych farmaceutów należy kłaść większy nacisk na zdobywanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia ochrony zdrowia publicznego.
 
Słowa kluczowe: apteka ogólnodostępna, zdrowie publiczne, prawo farmaceutyczne
 
Pharmacist role in the public health – pharmacy students perception
Although the Polish Pharmaceutical Law defines a community pharmacy as an institution of public health protection, pharmacists were not given any instruments to perform this mission. The role of community pharmacy, at the system level of public health, have not been emphasized enough in Polish healthcare policy. The aim of the study was to investigate the opinion of students of pharmacy on role of the pharmacist and community pharmacy in the promotion of public health.
The first step of the study included a quantitative survey. Firstly it was designed the questionnaire which was composed of 13 questions. In nearly half of the cases were used Likert scale. The survey is attached with personal questionnaire. For evaluating were used descriptive statistics. In the research 271 students participated survey. Most of respondents defines „public health” properly, but they assess their own knowledge on intermediate level. Furthermore respondents assess pharmacists’ involvement in public health protection as insufficient.
In the academic curriculum of future pharmacists, greater emphasis should be placed on acquiring competencies necessary for public health protection.

Keywords: community pharmacy, public health, pharmacy law

© Farm Pol, 2018, 74(4): 191-198

 

524.11 kB | 9 maja 2018