WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI

W czasie XX kadencji organy statutowe Towarzystwa starały się o utrzymanie kontaktów z Ministerstwem Zdrowia, zwłaszcza z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także z organami resortu odpowiedzialnymi za sprawy dotyczące farmacji i leków. Szczególnie ścisłe kontakty utrzymywane były z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak i z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym. 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne utrzymywało w okresie sprawozdawczym ścisłe i poprawne kontakty z kolejnymi ministrami jak i departamentami (szczególnie Nauki i Szkol­nictwa Wyższego) w Ministerstwie Zdrowia. Spotkano się z ministrem zdrowia prof. dr hab. Zbigniewem Religą. Ze strony Towarzyst­wa w tym spotkaniu brali udział: prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. Bożenna Gutkowska, prof. dr hab. Jan Pachecka, prof. dr hab. Witold Wieniawski oraz dr Jerzy Szewczyński. W czasie spotkania poinformowano Pana Ministra o działalności Towarzystwa oraz jego zamierzeniach. Zwrócono uwagę na fakt, że w kierownictwie Ministerstwa zasiada zbyt mało farmaceutów oraz że funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego powinni sprawować kompetentni farmaceuci, którzy cieszą się też poparciem zawodu. Dlatego też, gdy ogłoszono konkurs na to stanowisko PTFarm wspierało kandydaturę mgr. Zbigniewa Niewójta.

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego brał udział w pracach Rady Naukowej przy ministrze zdrowia oraz przewodniczył Zespołowi do spraw Akredytacji Wydziałów Far­maceutycznych Uczelni Medycznych. Pani prof. dr hab. Bożenna Gutkowska była zapraszana na wybrane posiedzenia dotyczące spraw legislacyjnych. Pani prof. dr hab. Barbara Filipek i pani dr n. farm Elwira Telejko brały natomiast udział w posiedzeniach dotyczących spec­jalizacji zawodowych. Należy w tym miejscu podkreślić, że na każdorazowe zaproszenia ministra zdrowia Towarzystwo delegowało swoich przedstawicieli do aktualnie prowadzonych prac w zespołach, komisjach lub komisjach tematycznych. Zgłaszano bądź wspierano kan­dydatów na specjalistów krajowych.

20 października 2004 roku w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Materiałów Medycznych i Środków Biobójczych odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania pracy zespołu doradców akcesyjnych Unii Europejskiej. Ówczesny prezes Urzędu prof. dr hab. Michał Pirożyński wyróżnił pracę Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w zakresie wydawnictw (Farmakopea Polska, Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych). Planowane jest włączenie Towarzystwa w prace nad badaniami leków.

Prof. J. Pluta, dr J. Szewczyński i red. H. Plata spotkali się z nowym prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr. And­rzejem Koronkiewiczem.. Ze strony Urzędu potwierdzona została wola współpracy z Towarzyst­wem.

W 2006 roku prezes Towarzystwa prof. J. Pluta wraz z dr J. Szewczyńskim i red. H. Platą złożyli wizytę nowo powołanemu prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr. Leszkowi Borkowskiemu. W trakcie spotkania poruszono kwestie związane m.in. z kie­runkami współpracy obu stron.

W pracach Komisji Farmakopei Polskiej w tej kadencji brali udział członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTFarm: prof. dr hab. Jan Pachecka (przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Janusz Pluta, prof. dr hab. Witold Wieniawski, a w pracach Podkomisji Postaci Leku i Leków Aptecznych prof. dr hab. Aleksander Kubis i dr Elwira Telejko. W pracach Komisji Farmakopei uczestniczył również Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PTFarm prof. dr hab. Zbigniew Fijałek.

Towarzystwo utrzymywało w latach 2004-2007 kontakty z jednostkami samorządu aptekarskiego, w tym, z Naczelną Radą Aptekarską, w której obowiązki prezesa pełnił mgr Andrzej Wróbel. Także duża część oddziałów PTFarm układała swe stosunki z okręgowymi izbami aptekarskimi ze swego terenu na zasadach współpracy i partnerstwa.

W ramach współpracy z Naczelną Radą Aptekarską powołano na początku obecnej kadencji zespół wspólny ds. opracowania kodeksu etyki farmaceutycznej oraz zespół ds. koordynacji działań w dziedzinie opieki farmaceutycznej zawierając w lutym 2005 r. odpowied­nie porozumienie. Powołanie tych zespołów było jednocześnie wykonaniem odpowiednich zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów z czerwca 2004 r. W wyniku działania zespołu ds. wspólnego kodeksu etyki farmaceutycznej został opracowany w końcu 2006 roku znowelizo­wany projekt tego kodeksu. W wyniku pracy zespołu ds. wdrażania opieki farmaceutycznej została ujednolicona definicja tego pojęcia oraz opracowana strategia wdrażania opieki far­maceutycznej. W ramach współpracy z Naczelną Radą Aptekarską działał również w czasie kadencji zespół ds. ustawy o zawodzie farmaceuty.

3 lutego 2005 r. została podpisana umowa o współpracy oraz o wspólnej organizacji „Polsko-Niemieckich Konferencji Naukowo-Szkoleniowych".

W omawianym okresie zorganizowano wspólnie:

  1. W grudniu 2004 r. spotkanie Prezydium i prezesów oddziałów terenowych PTFarm z człon­kami Prezydium i prezesami okręgowych izb aptekarskich. Spotkanie takie odbyło się w Morach, jego przewodnim celem było uzgodnienie poglądów w zakresie postanowień wynikających z zarządzenia ministra zdrowia o szkoleniach ciągłych oraz kierunkach współ­pracy w tym zakresie w najbliższym czasie. W spotkaniu brali także udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W dyskusjach poruszano wiele aktualnych kwestii związanych z kształceniem podyplomowym farmaceutów oraz wyjaśniano powstające wątpliwości i niejasności. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze i zakończyło się przyjęciem pewnych uzgodnień odnośnie dalszej współpracy.

  2. „I Polsko-Niemiecką Konferencję Naukowo-Szkoleniową Farmaceutów", która odbyła się w Krakowie w dniach 9-12 października 2005 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyj­nego tej konferencji był mgr Andrzej Wrobel (prezes NRA), a przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr hab. Janusz Pluta. W programie przewidziano wykłady prezentowane przez polskich i niemieckich pracowników naukowych z Polski i Niemiec, kursy szkolenio­we organizowane przez Akademię Medyczną we Wrocławiu i Katowicach oraz Colegium Medicum UJ, konferencję okrągłego stołu nt. aktualnych problemów zawodowych far­maceutów z obu państw oraz szereg imprez towarzyszących. W konferencji wzięło udziałponad 700 osób.

  3. „II Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Farmaceutów", która odbyła się w Krakowie w dniach 8-11 października 2006 r. Przewodniczącym Komitetu Organizacyj­nego tej konferencji był podobnie jak w ubiegłym roku mgr Andrzej Wróbel (prezes NRA), a przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. dr hab. Janusz Pluta. Kontrukcja programu była także identyczna jak w ubiegłym roku, przewidziano wykłady prezentowane przez polskich i niemieckich pracowników naukowych z Polski i Niemiec, kursy szkoleniowe organizowane przez Akademię Medyczną we Wrocławiu i Katowicach oraz Colegium Me­dicum UJ, konferencję okrągłego stołu nt. aktualnych problemów zawodowych farmaceutów z obu państw oraz szereg imprez towarzyszących. Zmienili się jedynie wykładowcy. W kon­ferencji wzięło udział ponad 700 osób.

W ostatnich miesiącach niestety kontakty z NRA i niektórymi izbami zmieniły się na zdecydowanie gorsze. Główną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest rozbieżność zdań obu organizacji co do kształtu zapisu ustawy o zawodzie farmaceuty, a szczególnie rozdziału o szkoleniach ciągłych.

Oceniając współpracę regionalną oddziałów PTFarm i okręgowych izb aptekarskich należy stwierdzić, że była ona w znacznym stopniu zróżnicowana. Są oddziały, w których istnieje ścisła współpraca (organizowanie wspólnych zebrań naukowych, wspólne rozwiązywanie spraw regionalnych np. związanych ze specjalizacją), są oddziały gdzie tej współpracy nie ma, ale nie ma też wyraźnych konfliktów, są wreszcie oddziały, w których istnieją zdecydowane różnice stanowisk i opinii. Trzeba przy tym zauważyć, że istnienie dobrej współpracy obu organizacji sprzyja ich kondycji, czego najlepszym przykładem jest najliczniej­szy Oddział Wrocławski.

Podsumowując współpracę PTFarm oraz samorządu aptekarskiego należy uznać ją w mi­nionej kadencji za dość udaną, nie mniej jednak w ostatnich miesiącach nacechowaną często niepotrzebnie dużym ładunkiem emocjonalnym. Natomiast jej istnienia nie można na pewno zaprzeczyć.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne współpracuje także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (członkiem Rady Głównej tego ministerstwa jest prof. dr hab. Bożenna Gutkowska - prezes Oddziału Warszawskiego PTFarm), Urzędem Antymonopolo­wym, CMKP i in. Przedstawiciele Towarzystwa biorą udział w pracach komisji, zespołów roboczych opracowują i opiniują tworzone dokumenty oraz wykonują ekspertyzy.