ARTYKUŁ

Małgorzata Woźniak, Alicja Bieńkowska, Natalia Stachowiak, Maciej Małecki

Aktywność przeciwnowotworowa witaminy C
2018-07-11

W ostatnich latach wzrasta liczba badań związanych z charakteryzowaniem terapeutycznych właściwości witaminy C. Zainteresowanie widoczne jest w pracach doświadczalnych w laboratoriach badawczych, jak i uwidacznia się w postaci bogatej oferty nowych formulacji witaminy C w aptekach. Wzrasta również liczba badań klinicznych w onkologii, w których wykorzystuje się witaminę C. W nauce widocznym jest rozszerzanie zarówno charakterystyk terapeutycznych witaminy C, jak również proponowanie rozwiązań w postaci nowych formulacji farmaceutycznych dla pacjentów. Niniejsza praca dotyczy oceny aktywności biologicznej witaminy C w stosunku do komórek nowotworowych. Do badań wykorzystano komórki czerniaka B16-F10 (melanoma malignum) oraz nienowotworowe komórki linii NIH/3T3 (fibroblasty). Aktywność przeciwnowotworową oceniano zarówno w warunkach in vitro, jak i w badaniach z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych. W pracy wykazano, że witamina C ogranicza przeżywalność komórek nowotworowych B16-F10 w stopniu zależnym od dawki. Uwidoczniono również, że witamina C w wysokich dawkach hamuje proces angiogenezy nowotworowej in vivo.

Słowa kluczowe: witamina C, czerniak, angiogeneza

Anticancer activity of vitamin C
In the recent years, the number of studies related to therapeutic function of vitamin C has been increasing. The interest is visible in experimental research in laboratories, as well as in the wide range of new vitamin C formulations in pharmacy. There is also a growing number of clinical trials in oncology that use vitamin C. In science, it is noticeable to extend both, the therapeutic characteristic of vitamin C and to propose solutions of new pharmaceutical formulation for patients. This study concerns the evaluation of biological activity of vitamin C in relation to cancer cells. Cell line B16-F10 (melanoma malignum) and NIH/3T3 (fibroblast) were used. Anticancer activity of vitamin C was assessed both in vitro and with the use laboratory animals. The study showed that vitamin C limits the survival of B16-F10 in dosedependent manner. Furthermore, vitamin C at high doses inhibits tumor angiogenesis in vivo.

Keywords: vitamin C, melanoma, angiogenesis

© Farm Pol, 2018, 74 (6): 380–383