ARTYKUŁ

Renata Szydlak, Weronika Mikoś, Jan Stanek

Analiza stanu elektronowego żelaza w preparacie Chela-Ferr biocomplex przy użyciu spektroskopii MOssbauera
2018-05-10

Preparat farmaceutyczny Chela-Ferr biocomplex, którego składnikiem jest żelazo, analizowano za pomocą spektroskopii Mössbauera. Widma Mössbauera zebrano bezpośrednio po zakupie preparatu w aptece oraz po upływie roku. Wykazano znaczną zmianę stanu żelaza w badanym produkcie. W miarę upływu czasu żelazo uległo utlenieniu z Fe2+ do Fe3+, co może wpływać na gorszą przyswajalność leku.

Słowa kluczowe: żelazo, spektroskopia Mössbauera

Analyses of iron electron status in Chela-Ferr biocomplex using Mossbauer Spectroscopy

Pharmaceutical products Chela-Ferr biocomplex, the component of which is iron, was analyzed by means of Mossbauer spectroscopy. Mossbauer spectra were collected immediately after the purchase of the preparation in the pharmacy and after one year. A significant change in the iron status in the tested product has been demonstrated. Over time, the iron oxidized from Fe2+ to Fe3+, which may affect the drug’s inadequate absorption.

Keywords: iron, Mossbauer spectroscopy

© Farm Pol, 2018, 74 (5): 274–276