ARTYKUŁ

Alicja Wolska, Justyna Wolska, Edward Kowalczyk, Anna Wiktorowska-Owczarek

Diklofenak i jego wpływ na układ sercowo‑naczyniowy – słuszność stosowania preparatów OTC
2018-05-10

Diklofenak jest jednym z przedstawicieli grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), popularnych na całym świecie środków, dostępnych zarówno na receptę, jak i bez (preparaty OTC). Mechanizm działania diklofenaku opiera się na nieselektywnym hamowaniu enzymów cyklooksygenaz, zarówno konstytutywnej COX-1, jak i indukowanej COX-2. Pomimo dobrych efektów, stosowanie diklofenaku wiąże się z występowaniem istotnych klinicznie działań niepożądanych. Liczne wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że stosowanie diklofenaku może przyczynić się do wystąpienia powikłań nie tylko ze strony przewodu pokarmowego, ale także ze strony układu sercowo-naczyniowego. Praca ta, w oparciu o doniesienia z ubiegłych lat, ma skłonić do zastanowienia się nad słusznością szerokiej dostępności preparatów OTC diklofenaku, biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia szkodliwych działań niepożądanych..

Słowa kluczowe: diklofenak, działania niepożądane, preparaty OTC, ryzyko sercowo-naczyniowe

Diclofenac and its effect on cardiovascular system - the rightness of using OTC preparations  

Diclofenac is one of the representatives of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), commonly used remedies, available both over-the-counter or by prescription. Its mechanism of action is based on the nonselective inhibition of cyclooxygenases– both COX-1 and COX-2. Despite its good results, using diclofenac is associated with clinically relevant side effects. Many studies show that it may increase the risk of cardiovascular events. This work, based on the latest reports, is to prompt us to reflect on the appropriateness of the wide availability of OTC diclofenac preparations, taking into account the risk of serious adverse effects.

Keywords: diclofenac, side effects, OTC, cardiovascular risk

© Farm Pol, 2018, 74(5): 295–302