ARTYKUŁ

Justyna Grzegółkowska, Paweł Grzegółkowski, Marek Droździk

Leki immunosupresyjne w ciąży
2018-05-10

Leki immunosupresyjne to szeroka grupa leków stosowana głównie u pacjentów z układowymi chorobami zapalanymi oraz u chorych po przeszczepieniu narządów litych (serce, nerki, wątroba). Wyżej wymienione jednostki chorobowe coraz częściej dotyczą młodych kobiet w wieku reprodukcyjnym, które zamierzają być w ciąży lub nieplanowanie w nią zachodzą. Z uwagi na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków immunosupresyjnych w ciąży, pacjentki te są dużym wyzwaniem dla klinicystów. Większość z dostępnych leków immunosupresyjnych jest przeciwwskazana, co związane jest z działaniem embriotoksycznym i teratogennym. Mimo wszystko wydaje się, iż istnieją względnie bezpieczne alternatywy leczenia. W niniejszej pracy poglądowej przedstawiono najczęściej stosowane leki immunosupresyjny w ciąży, przyjmowane u pacjentek w układowych chorobach zapalnych oraz u pacjentek z przeszczepami allogenicznymi.

Słowa kluczowe: leki immunosupresyjne

Immunosuppressive therapy in pregnancy  

Immunosuppressive drugs are a wide range of chemical substances used mainly by patients with systemic inflammatory diseases or after organ transplantation (heart, kidneys, liver). These diseases are often related to young women in reproductive age who want to be pregnant or spontaneously get pregnant. Due to limited data on the safety of immunosuppressive drugs, these patients are a big challenge for clinicians. Most medications are contraindicated in pregnancy because of multiple side effects. On the other hand, it seems that there are relatively safe alternatives. This review presents most commonly used immunosuppressive drugs in pregnancy (concerning patients with systemic inflammatory diseases or patients after transplantation).

Keywords: immunosuppressive drugs, anti-inflammatory drugs; antiinflammatorios; autoimmune diseases, pregnancy.

©Farm Pol, 2018, 74(5): 303–308