ARTYKUŁ

Anna Włodarczyk, Włodzimierz Opoka, Bożena Muszyńska

Prawna odpowiedzialność zawodowa farmaceutów
2018-05-10

Zawody zaufania publicznego z mocy ustawy tworzą samorządy korporacyjne (izby aptekarskie). W ramach tych struktur, powoływane są organy odpowiedzialności zawodowej tj. rzecznicy odpowiedzialności zawodowej oraz sądy, których zadaniem jest wnikliwe rozpoznawanie wszelkich przypadków dyscyplinarnych popełnianych przez członków zawodu, a stojących w sprzeczności z przepisami normującymi wykonywanie danego zawodu oraz uchybieniami obrażającymi zasady etyki i deontologii zawodowej. Należy podkreślić, że postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej za ten sam czyn, toczą się niezależnie od odpowiedzialności karnej, cywilnej czy dyscyplinarnej wszczynanej w komórce organizacyjnej pracodawcy..

Słowa kluczowe: okręgowe zzby aptekarskie, farmaceutyczne przypadki kar

Legal professional liability of pharmacists

Professions of public trust under the act are created by pharmacy self-government (Pharmacy Chambers). Within these structures, professional liability bodies are appointed, i.e. spokespersons for professional responsibility and courts, whose task is to thoroughly recognize any disciplinary cases committed by members of the profession, and which are in conflict with the provisions regulating the performance of a given profession and failures that offend the principles of professional ethics and deontology. It should be emphasized that proceedings regarding professional responsibility for the same act are carried out regardless of criminal, civil or disciplinary liability initiated in the employer’s organizational unit.

Keywords: Pharmacy Chambers, pharmacy disciplinary cases

©Farm Pol, 2018, 74 (5): 316–321