ARTYKUŁ

Zofia Marchewka, Justyna Domagała, Brygida Knysz, Agnieszka Piwowar

Różnorodne czynniki ryzyka przewlekłej choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV
2018-03-15

Wraz z wydłużeniem czasu przeżycia osób zakażonych HIV, dzięki prowadzonej skutecznej terapii  antyretrowirusowej, stwierdza się zwiększenie częstości występowania przewlekłej choroby nerek (PCHN). Jej patogeneza w przebiegu zakażenia HIV jest bardzo złożona.

W przedstawionej pracy dokonano analizy czynników prowadzących do rozwoju PCHN u pacjentów zakażonych HIV, leczonych antyretrowirusowo. Na podstawie przeglądu  literatury  przedstawiono bezpośrednie działanie wirusa na nerki, prowadzące do nefropatii związanej z  HIV (HIVAN), mikroangiopatii zakrzepowej (TMA) oraz choroby kompleksów immunologicznych związanej z HIV (HIVICK). Omówiono mechanizmy nefrotoksycznego działania  najczęściej stosowanych  leków  wchodzących w skład  skojarzonej terapii antyretrowirusowej (cART), ze szczególnym uwzględnieniem nowego proleku zawierającego tenofowir oraz  środków zwiększających biodostępność leków. Przedstawiono nowe czynniki o działaniu nefrotoksycznym stosowane podczas chemseksu oraz udział chorób współistniejących  w rozwoju nefropatii u pacjentów HIV (+).  Przeanalizowano patogeny wirusowe powiązane ze schorzeniami nerek: CMV, EBV, VZV, adenowirusy oraz  HBV lub HCV.

Mnogość i różnorodność przedstawionych czynników świadczy o istotności zagadnienia, jakim jest PCHN u osób zakażonych HIV.   Znajomość oraz analiza tych czynników i systematyczna kontrola funkcji nerek pozwoli dostosować i modyfikować odpowiednio terapię prowadzoną przez klinicystę.

Słowa kluczowe: HIV, przewlekła choroba nerek, leki antyretrowirusowe, współzakażenia, chemseks

Different risk factors for chronic kidney disease in HIV-infected patients  

Better life expectancy due to successful antiretroviral therapy led to higher frequency of chronic kidney disease (CKD) in HIV positive patients. Pathogenicity of CKD in HIV infection is complex. In this paper factors influencing development of CKD in HIV positive patients receiving antiretroviral therapy were analysed. Based on the literature review direct effect of HIV on the development of HIVAN, thrombotic microangiopathy or HIV immune complex disease of the kidney (HIVICK) were discussed. Mechanisms of nephrotoxicity of the most often used antiretroviral drugs of combined antiretroviral therapy (cART) regimens, especially of a new prodrug containing tenofovir as well as compounds increasing drug`s bioavailability were presented. Also new nephrotoxic substances used during chemsex and co-morbidities influencing nephropathy in HIV positive individuals were analysed. Viral pathogens associated with kidney diseases such as CMV, EBV, VZV, adenoviruses and HBV or HCV were presented.

Multiplicity and diversity of presented factors indicate how important is the problem of CKD in HIV positive patients. Awareness and analysis of these factors, systematic monitoring of the kidney function allows to adapt and modify therapy carried by clinicians.

Keywords: HIV, chronic kidney disease, antiretroviral drugs, co-infection, chemsex

© Farm Pol, 2018, 74(3): 137-145

369.52 kB | 13 kwietnia 2018