ARTYKUŁ

Renata Szydlak

Produkty lecznicze zaawansowanej terapii medycznej oparte na mezenchymalnych komórkach macierzystych
2018-03-15

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie terapii komórkowej i medycyny regeneracyjnej opisują mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) jako potencjalne produkty biologiczne ze względu na ich zdolność do samoodnowy i różnicowania. MSC to komórki multipotentne o właściwościach immunomodulacyjnych i regeneracyjnych. Ze względu na ich potencjał terapeutyczny, są szeroko badane w celu oceny ich żywotności, bezpieczeństwa i skuteczności. W niniejszej pracy opisano główne cechy charakterystyczne i źródła komórek MSC, a także przedstawiono ich właściwości i aktualne zastosowania kliniczne. Przedstawiono również najnowsze informacje na temat aspektów regulacyjnych, które definiują je jako produkty lecznicze somatycznej terapii komórkowej.  Terapia komórkowa oparta na MSC jest obecnie oferowana jako alternatywa farmakologiczna, chociaż wciąż stajemy wobec wielu wyzwań w tym zakresie.

Słowa kluczowe: mezenchymalne komórki macierzyste, terapia komórkowa, medycyna regeneracyjna

Advanced cellular therapy products based on mesenchymal stem cells 

Recent developments in the field of cell therapy and regenerative medicine describe mesenchymal stem cells (MSCs) as potential biological products due to their ability to self-renew and differentiate. MSCs are multipotent cells with immunomodulatory and regenerative properties. Because of their therapeutic potential, they are extensively studied to assess their viability, safety and efficacy. This chapter describes the main characteristics and sources of MSC cells, as well as their properties and current clinical applications. It also presents the latest information on the regulatory aspects that define them as somatic cell therapy medicinal products. MSC-based cell therapy is currently offered as a pharmacological alternative, although we still face many challenges in this area.

Keywords: Mesenchymal stem cells, Cellular therapy, Regenerative medicine

© Farm Pol, 2018, 74 (3): 178–183

393.05 kB | 13 kwietnia 2018