ARTYKUŁ

Tomasz Gnatowski, Jerzy Krysiński

Postępy zastosowania druku przestrzennego metodą osadzania topionego materiału (FDM) w otrzymywaniu tabletek
2018-02-15

FDM, czyli metoda osadzania topionego materiału, jest jednym z rodzajów druku 3D, który znajduje coraz szarsze zastosowanie w badaniach nad otrzymywaniem takich postaci leku, jak: tabletki, kapsułki czy formy do implantacji. Badania skoncentrowane są na: poszukiwaniu nowych filamentów, które będą mogły być zastosowane do wydruku postaci leku, poszukiwaniu leków i sposobów ich inkorporacji do filamentów, badaniach trwałości leków i profilu ich uwalniania z wydrukowanej postaci, a także próbach zastosowania metody FDM do otrzymywania tabletek o modyfikowanym uwalnianiu. Praca stanowi przegląd publikacji naukowych, jakie ukazały się po 2014 r. i dotyczyły zastosowania metody FDM do otrzymywania tabletek.

Słowa kluczowe:  metoda osadzania topionego materiału – FDM (fused deposition modeling), druk 3D

Modern pharmacotherapy in the fight against multidrug resistance in cancers FDM, that is, a method of fused deposition modelling, is a type of 3D printing, which finds broader and broader use in research on creation such forms of medicine as pills, capsules, or implantation forms. The research is focused on: looking for new filaments which could be used to print various forms of medicines; looking for medicines and methods of their incorporation into filaments’ medicines durability assessment and profile of their release from the printed form; and attempts of using FDM method to receive modified-release pills. The paper is a review of scientific publications on using FDM method to receive pills, published after 2014.

Keywords: fused deposition modeling, FDM, 3D printing

© Farm Pol, 2018, 74(2): 67-72

378.90 kB | 2 marca 2018