ARTYKUŁ

Agnieszka Zimmermann, Justyna Rogowska, Lidia Wolska

Odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych – rola aptek ogólnodostępnych
2018-02-02

Odpady farmaceutyczne

Produkty lecznicze, jeśli przedostają się w sposób niekontrolowany do środowiska mogą mieć na nie negatywny wpływ, a w efekcie mogą wywoływać zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Dlatego też niezwykle ważne jest, również w praktyce aptecznej, rozumienie potrzeby odpowiedniego postępowania z lekiem przeterminowanym lub niepotrzebnym, ewentualnie zniszczonym. W pracy omówiono regulacje prawne związane z odbiorem odpadów farmaceutycznych powstających w gospodarstwach domowych. Wskazano na potrzebę włączenia wszystkich aptek ogólnodostępnych do systemu odbioru leków przeterminowanych od pacjentów.

Słowa kluczowe: odpady farmaceutyczne z gospodarstw domowych, apteka ogólnodostępna, zarządzanie odpadami, zanieczyszczenie środowiska.

 

Pharmaceutical household waste – role of community pharmacies · If allowed to end up in the environment through uncontrolled means, medicinal products may affect it in a negative way, and, consequently, pose a risk to human life and health. For this reason, it is of the utmost importance, also in pharmacy practice, to understand the need to handle medicines which are expired, no longer necessary or damaged, in the appropriate way. This work discusses regulatory framework to do with the collection of pharmaceutical waste originating from households and indicates the need to introduce all the public pharmacies to the system of collection of expired medicines from patients.

Keywords: pharmaceutical household waste, community pharmacy,

waste management, environment pollution.

c Farm Pol, 2018, 74 (1): 40–44

73.49 kB | 5 lutego 2018