ARTYKUŁ

Agnieszka Kurosad

Wielolekowość i wielochorobowość pacjentow w starszym wieku a błędna spirala diagnostyczno‑terapeutyczna jako aktualny problem wspołczesnej geriatrii
2017-12-06

Wielolekowość i wielochorobowość pacjentow w starszym wieku a błędna spirala diagnostyczno‑terapeutyczna jako aktualny problem wspołczesnej geriatrii

Ważnym wyzwaniem współczesnej geriatrii oraz opieki farmaceutycznej jest zapewnienie pacjentom w starszym wieku komfortu oraz bezpieczeństwa ich polifarmakoterapii, spowodowanej wielochorobowością. Zmiany farmakokinetyczne i farmakodynamiczne losów leku w organizmie pacjenta geriatrycznego wynikają z postępu procesu starzenia. Stwarzają one konieczność indywidualizacji farmakoterapii i profesjonalnego podejścia całego zespołu terapeutycznego, zarówno w trakcie leczenia szpitalnego, jak i ambulatoryjnego. W pracy omówiono różnice fizjologiczne i farmakologiczne odpowiedzi na lek występujące u osoby w wieku podeszłym w porównaniu do człowieka dojrzałego. Poruszono problem samoleczenia ludzi starszych, którego efektem jest polipragmazja i jej wpływ na powstawanie błędnych spirali terapii lekowej. Opisano również najważniejsze zasady postępowania w trakcie leczenia farmakologicznego osób starszych, z uwzględnieniem działań lekarza, pielęgniarki i farmaceuty, wymaganych w kompleksowej opiece geriatrycznej.

Słowa kluczowe: wielolekowość, wielochorobowość, geriatria, polipragmazja, interakcje lekowe

Multi-medicine and multi-disease character of elderly patients and blind diagnostic and therapeutic spiral as a current problem of contemporary geriatrics

An important challenge for modern geriatrics and pharmaceutical care is to provide elderly patients with the comfort and safety of their multi-disease polypharmacotherapy. The pharmacokinetic and pharmacodynamic changes in the body of a geriatric patient are due to the progress of the aging process. They require the individualization of pharmacotherapy and the professional approach of the entire therapeutic team, both in hospital and in outpatient clinics. The physiological and pharmacological differences observed in elderly patients compared to adult subjects are discussed. The problem of self-healing of elderly people has been discussed, which results in polypragmia and its effect on the formation of erratic spiral of drug therapy. The most important principles of treatment during the pharmacological treatment of the elderly, including the actions of the physician, the nurse and the pharmacist, are required in comprehensive geriatric care.

Keywords: multicenter, multicomponent, geriatrics, polypragmatic, drug interactions

© Farm Pol, 2017, 73(11): 657-664