ARTYKUŁ

Anna Wiktorowska-Owczarek, Jacek Owczarek

Interakcje acenokumarolu z flukonazolem – opis i omówienie przypadku klinicznego
2017-12-06

Interakcje acenokumarolu z flukonazolem – opis i omówienie przypadku klinicznego

Antagoniści witaminy K (acenokumarol i warfaryna) są lekami często stosowanymi przez pacjentów chorujących z powodu migotania przedsionków w profilaktyce udaru mózgu, w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, a także po implantacji sztucznych zastawek serca. Jednakże leki te stwarzają wiele problemów wynikających ze zmian genetycznych u pacjenta na poziomie mechanizmu działania, jak i metabolizmu leków, prowadzących do zwiększonej lub zmniejszonej wrażliwości na tę grupę leków. Również problemy podczas terapii tymi lekami są związane z interakcjami farmakokinetycznymi oraz farmakodynamicznymi. Przedstawiony w artykule przypadek kliniczny dotyczy pacjenta, u którego doszło do interakcji acenokumarolu z flukonazolem.
Słowa kluczowe: acenokumarol, warfaryna, flukonazol, CYP2C9, interakcja

Interactions of acenocoumarol with fluconazole – description and-discussion of clinical case

Vitamin K antagonists (acenocoumarol-and warfarin) are commonly used by patients suffering from-atrial fibrillation in stroke prevention, in the treatment of venous-thromboembolism, and after implantation of artificial heart valves.-However, these drugs create many problems resulting from patient-genetic changes at the level of the mechanism of action as well as drug-metabolism leading to increased or decreased susceptibility to this-group of drugs. Problems with these drugs are also associated with-pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions. The clinical case-presented in this paper concerns a patient who has had a fluconazole-interaction with acenocoumarol.

Keywords: acenocoumarol, warfarin, fluconazole, CYP 2C9, interaction

© Farm Pol, 2017, 73 (10): 598–602