ARTYKUŁ

Olga Fedorowicz, Agata Żurowska

Unit dose – nowa jakość farmakoterapii szpitalnej
2017-12-05

Unit dose – nowa jakość farmakoterapii szpitalnej

Istotną rolę w ochronie zdrowia odgrywa bezpieczeństwo pacjentów. Szacuje się, że 8-12% pacjentów hospitalizowanych doświadcza zdarzeń niepożądanych, w związku z czym, kwestia bezpieczeństwa pacjentów została określona jako obszar wymagający szczególnych działań.

Dane, które są ogłaszane przez Instytut Medycyny (IOM, ang. Institute of Medicine) Amerykańskiej Akademii Nauk, Inżynierii i Medycyny wskazują, że najliczniejszą grupą wśród zdarzeń niepożądanych stanowią błędy medyczne, a zwłaszcza błędy lekowe. Niektóre z nich mogą narażać pacjenta na szkodę.

Rozwiązaniem, które obniża ryzyko pojawienia się błędów lekowych jest przygotowywanie indywidualnej dawki leku dla pacjenta. czyli system Unit dose. Opracowano go pod koniec lat 50 w Stanach Zjednoczonych w celu zmniejszenia odsetka błędów, obniżenia kosztów farmakoterapii oraz poprawy jakości opieki zdrowotnej. Jego rolą miało być także zwiększenie zaangażowania farmaceutów w proces farmakoterapii. Jednym z pierwszych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce, który wprowadził taki system jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Słowa kluczowe: unit dose, błędy lekowe, farmaceuta szpitalny, bezpieczeństwo farmakoterapii

Unit dose – new quality of hospital pharmacotherapy

Patient safety plays a significant role in health care. Due to estimations that reveals that even 8–12% of inpatients experience adverse events, the patient’s safety became an area of attention. Preparation and distribution of drug served in a single dose seems to be the perfect solution declining risk of drug problems. Unit Dose System was elaborated in late 50s in the United States of America in order to reduce medical errors and pharmacotherapy cost, as well as to improve quality of healthcare and engaging pharmacists in pharmacotherapy. University Hospital in Wrocław is one of the first healthcare facilities in Poland which introduced this system.

Keywords: unit dose, medication errors, hospital pharmacist, pharmacovigilance

© Farm Pol, 2017, 73(9): 527-532