ARTYKUŁ

Wojciech Giermaziak, Danuta Korzon

Tradycje bibliotekarstwa medycznego w cywilizacjach starożytnych
2017-07-21

Tradycje bibliotekarstwa medycznego w cywilizacjach starożytnych

Spośród rozbudowanej sieci bibliotek funkcjonujących w starożytności (przyświątynnych, pałacowych, prywatnych, szkolnych i publicznych) omówiono te, które w swoich zbiorach posiadały wyodrębniony dział medyczny, m.in. Bibliotekę Assurbanipala, Aleksandryjską i Pergameńską. Zwrócono uwagę na związek bibliotek medycznych z historią nauczania medycyny. Scharakteryzowano ich rolę w tworzeniu antycznych szkół medycznych: pragmatyków, empiryków, metodyków i in. W słynnej szkole medycznej Hipokratesa na wyspie Kos działała najstarsza w świecie, specjalistyczna biblioteka fachowa. Ponadto przedstawiono poglądy oraz osiągnięcia najwybitniejszych lekarzy starożytnych. Podkreślono wielowiekową, ponadczasową wartość bibliotek cywilizacji starożytnych, stanowiących doskonale wyposażone instytuty badawcze, dzięki którym możemy dziś odtworzyć osiągnięcia medycyny w starożytnym świecie.

Słowa kluczowe: historia medycyny starożytnej, biblioteki medyczne, nauczanie medycyny

Traditions of medical librarianship in ancient civilizations

Among the extensive network of libraries operating in ancient times (in the temple, palace, private, school and public ones) discussed are those which have in their collections separate medical department, for example Library of Ashurbanipal, Ancient Library of Alexandria, Library of Pergamon. Attention was paid to the connection between medical libraries and a history of medical education. They characterized their role in the creation of ancient medical schools: the pragmatists, empiricists, methodologists, et al. It presents views and achievements of the greatest physicians of ancient times. It highlighted the centuriesold, timeless value of libraries of ancient civilizations, which are wellequipped research institutes, thanks to them we can today reconstruct achievements in medicine in the ancient world.

Keywords: history of medicine, ancient libraries, medical, medical education

© Farm Pol, 2017, 73(5): 303-313