ARTYKUŁ

Anna Żuk, Włodzimierz Bialik

Leczenie żywieniowe w Polsce – rola farmaceuty szpitalnego
2017-07-21

Leczenie żywieniowe w Polsce – rola farmaceuty szpitalnego

Niedożywienie jest istotnym problemem terapeutycznym, nieleczone zwiększa liczbę powikłań, przedłuża pobyt w szpitalu i zwiększa koszty. Ustawa Prawo farmaceutyczne w artykule 86 określa usługi farmaceutyczne świadczone przez apteki szpitalne, do których należą m.in.: sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego i sporządzanie leków do żywienia dojelitowego. W prowadzeniu leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych i zapobieganiu niedożywieniu szpitalnemu udział biorą zespoły leczenia żywieniowego. Pracownia żywieniowa zorganizowania w aptece szpitalnej i prowadzona przez farmaceutów jest gwarancją otrzymania mieszaniny żywieniowej o kontrolowanej, powtarzalnej jakości. Leczenie żywieniowe realizowane jest poprzez podawanie drogą dojelitową diet przemysłowych lub drogą dożylną mieszanin żywieniowych i prowadzone jest na zlecenie oraz pod nadzorem lekarza. Rola farmaceutów szpitalnych w terapii żywieniowej wynika z ich funkcji, wykształcenia i posiadanej wiedzy specjalistycznej.
Słowa kluczowe: żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe, apteka szpitalna, farmaceuta szpitalny

Nutritional treatment in Poland – the role of the hospital pharmacist

Malnutrition is an important therapeutic problem, untreated increases the amount of complications, prolongs hospital stay and increases costs. Pharmaceutical Law Article 86 determines the pharmaceutical services provided by hospital pharmacies which include, among others, preparation of medicaments for parenteral nutrition and preparation of medicaments for enteral feeding. Nutritional teams are involved in preventing of malnutrition and conducting nutritional treatment in hospitals. Nutritional laboratory at the hospital pharmacy organized and run by pharmacists is a guarantee of receiving a nutritional mixture having controlled and repeatable quality. Nutritional therapy is carried out by administration of industrial diets via enteral route, or nutritional mixtures via intravenous route and is carried out at the request and under the supervision of a physician. The role of hospital pharmacists in nutritional therapy results from their function, education and expertise.

Keywords: enteral nutrition, parenteral nutrition, hospital pharmacy, hospital pharmacis

© Farm Pol, 2017, 73(4): 239-245