ARTYKUŁ

Agnieszka Jachowicz, Tomasz Kołudzki

Wybrane problemy prawne instytucjonalizacji opieki farmaceutycznej w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
2017-07-19

Wybrane problemy prawne instytucjonalizacji opieki farmaceutycznej w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Opieka farmaceutyczna stanowi istotny element usług świadczonych przez farmaceutów. Jednakże w polskim systemie prawa nie została uregulowana w sposób zupełny. Przedstawiciele samorządu aptekarskiego, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, podjęli prace nad przepisami dotyczącymi instytucjonalizacji opieki farmaceutycznej. Ich efektem jest projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza określone ramy prawne funkcjonowania opieki farmaceutycznej. W niniejszym artykule Autorzy podejmują się analizy i oceny przygotowanego projektu, wskazując na zagrożenia niezupełnej regulacji prawnej, a także eksponują kolejne zagadnienia związane z opieką farmaceutyczną, które wymagają uregulowania..

Słowa kluczowe: apteka, opieka farmaceutyczna, ustawodawstwo, prawo farmaceutyczne

The chosen legal problems of the institutionalization of pharmaceutical care in the sight of the bill on public financed health benefits

The pharmaceutical care is a significant part of the services provided by the pharmacists. Nevertheless, this kind of services is not regulated in the Polish legal system completely. The representatives of professional self-government of pharmacists have worked on regulations related to institutionalization of the pharmaceutical care. It has been done to the order of the Ministry of Health. In effect, we have a bill on public financed health benefits. This draft introduces a new legal basis for functioning of the pharmaceutical care. The Authors of an article would like to analise and assess this draft. They also would like to point out the threats. These threats result from the fact that legal regulations are incomplete. The idea of an article is to indicate issues of the pharmaceutical care which still need legal regulations.

Keywords: pharmacy, pharmaceutical care, legislation, pharmaceutical law.

© Farm Pol, 2017, 73(3): 139-147