AKTUALNOŚĆ

ZEBRANIE
28 kwietnia 2017

Uwaga! Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze dn. 16 maja 2017 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

odbędzie się w dniu 16 maja 2017 r. o godzinie 17.00,

w drugim terminie o godzinie 17.15,

w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

przy ul. Długiej 16 (budynek B, 1 piętro, sala im. prof. B. Koskowskiego).

 

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Przyjęcie porządku dziennego.

4. Wybór protokolantów.

5. Powołanie Komisji:

a) Mandatowej,

b) Wnioskowej,

c) Skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie:

a) Prezesa Zarządu Oddziału,

b) Skarbnika Zarządu Oddziału,

c) Komisji Rewizyjnej Oddziału.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8. Wybór Prezesa Zarządu Oddziału.

9. Wybory członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów Oddziału
na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
w Warszawie:

a) zgłaszanie kandydatów,

b) głosowanie.

10. Wnioski Komisji Wnioskowej.

11. Wolne wnioski.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Zamknięcie obrad.